1/ Omgeving, wonen en werken

 

Jobs en ondernemen /Bedrijvigheid, handel, toerisme

Aangepakt/tot nu toe

 • Groeiende werkgelegenheid (4750 ) super lage werkeloosheid en hoogste werkzaamheidsgraad ( 78.8% tussen 18 en 64 jaar )
 • Uitbreiden regionaal bedrijventerrein Hille met 24 ha tussen Wingenesteenweg / Akkerstraat en bouwrijp maken ambachtelijke zones Verrekijker en Flandria.
 • Samenwerken met de plaatselijke zelfstandigen (Unizo) om het winkelaanbod te promoten en te versterken via Joyn klantenkaart en opleidingen voor commerciële inspiratie.
 • Permanent contact met bedrijfsleiders en zelfstandigen in functie van bedrijfsvriendelijke gemeente voor starters, jobs, ondernemen en bedrijfshuisvesting.
 • Burgemeester als voorzitter regioplatform economische ontwikkeling Midden-West-Vlaanderen.
 • Inschakelen van sociale economiebedrijven voor groenonderhoud, klusjes, kringloopwinkel, ...
 • Invoeren beperkte vormen van tijdsparkeren voor een klant - en bewonersgericht parkeerbeleid.
 • Promoten startersbegeleiding en actualiseren digitale economische kaart met lokale bedrijven.
 • Opvolgen vergunningen en monitoren draagvlak tussen bedrijven en omgeving. Stimuleren van bedrijfsgebouwen met een aantrekkelijke architectuur.
 • Behalen Fair Trade-erkenning in 2015.
 • Plaatsen duurzaam zit- en picknickmeubilair.

To do/de toekomst brengt

 • Verduurzamen van bedrijventerreinen en bedrijven via hergebruik van grondstoffen, zuinig ruimtegebruik, opwekken groene energie , groeninkadering, hergebruik, infiltratie en buffering van water, gezamenlijke voorzieningen.
 • Verder ontwikkelen van de toeristisch-recreatieve wandel- en fietsvoorzieningen in onze gemeente, met 500ha bos, i.s.m. Landschapspark Bulskampveld, toeristische regio Brugse Ommeland.
 • Aantrekkelijk houden dorpskernen voor horeca, handelszaken en hun klanten.
 • Promoten van fair trade en korte-ketenafzet van landbouwproducten tussen lokale producent en verbruiker alsook lokale Joyn-klantenkaart.
 • Voorzien in digitale webtoepassing en app voor toeristisch-recreatieve beleving.

 

Milieu, groen en landschap

Aangepakt/tot nu toe

 • Uitbreiden en vakkundig onderhouden van openbare plantsoenen.
 • Bloemrijker maken van wegbermen door volledig afvoeren bermmaaisel.
 • Omgevingskwaliteit verhogen door heraanleg van Hille en Wingenesteenweg en door opmaken landinrichtingsplannen St.-Jan en Wildenburg en Groenhoeve-Vrijgeweid.
 • Aanleggen hoogstamboomgaard met oude rassen op driehoek achter kinderopvang St.-Jan en in het Kasteelpark. Aanleg publiek park rond Amphora.
 • Sensibiliseren tot minder afval, meer sorteren, beter recycleren om milieuschade te verminderen.
 • Toegetreden tot de statiegeldalliantie om zwerfvuil te voorkomen.
 • Aansluiten van afvalwaterrioleringen op waterzuiveringsstation en voorzien van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties voor afgelegen woningen.
 • Aankopen populierenbos Zwevezele, veldkapel Sint-Pietersveld en gronden voor wandeldoorsteken.
 • Aanleggen van waterbuffers Verrekijker, Ruiseledesteenweg, Boterstraat, en Ruddervoordestraat, IJzerbergstraat.
 • Vernieuwen oude drinkwaterleidingen door De Watergroep (al 26 km vernieuwd van de 31 km) gebeurt in combinatie met grote projecten.
 • Organiseren gemeentelijke milieuprijs ‘de groene pluim’.

To do/de toekomst brengt

 • Vergroenen woonkernen.
 • Nieuwe wandelroutes Landschapspark Bulskampveld op Wildenburg, St.-Pietersveld en St.-Jan.
 • Realiseren educatieve speellussen.
 • Landschapskamer aan achterzijde school en groene parking en herinrichting kerkomgeving Wildenburg.
 • Verder verbeteren van de waterhuishouding en tegengaan overstromingen door aanleg van nieuwe waterbuffers op bedrijventerrein Hille, Willemstraat, Hoogweg/Ringbeek en Vorsevijvers en waar mogelijk voorzien in afnamepunten voor irrigatiewater, recreatief medegebruik.
 • Bestrijden van zwerfvuil langs onze wegen, waar nodig met cameratoezicht.
 • Afwerken vernieuwing oudste drinkwaterleidingen door De Watergroep en opvolgen verder onderhoud.
 • Optimaliseren wegbermbeheer.
 • Bevorderen afvalarme evenementen en recyclage van afval.

 

Verkeer, verkeersveiligheid, basismobiliteit

Aangepakt /tot nu toe

 • Heraanleggen doortocht Wingenesteenweg en Hille en zijstraten met riolering en fietspaden.
 • Opstarten werken aanleg van rioleringen en fietspaden langs de Beernemsteenweg.
 • Aanleggen riolen en fietspaden in Ruiseledesteenweg en start vernieuwen Balgerhoekstraat en dorpskern St.-Jan.
 • Vernieuwen Kaplotestraat, deel Zandbergstraat en Galgenstraat.
 • Duidelijker aangeven via wegmarkeringen en borden van het in- en uitrijden van snelheidszones 30 en 50 km/u en fietsstraten.
 • Vertragen en ontmoedigen van doorgaand verkeer in de woonkernen.
 • Verbeteren parkeren en voorzien in kiss-and-ride-zones aan schoolomgevingen bij heraanleg (Horizon Hille, De Vlieger Pastorijstraat en Wildenburg Beernemsteenweg).
 • Bewaken minder-hinderplannen bij werken.
 • Realiseren rondpunt aan Vannekenstraat.
 • Te goare ip boane door markeren van veilige fiets- en voetgangersdoorsteken en – oversteken in de wijken.
 • Opzetten actie duurzaam naar school via STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé – vervoer.
 • Aanleggen van fietssuggestiestroken Beernemstraat, Rozendalestraat en Lichterveldestraat.
 • Opmaken en verspreiden van nieuwe schoolroutekaarten.
 • Voorzien van voldoende autostaanplaatsen bij woonprojecten.
 • Plaatsen AED-toestellen bij sportparken.

To do/de toekomst brengt

 • Voltooien aanleg rioleringen en fietspaden (i.s.m. provincie) langs de Ruiseledesteenweg, alsook starten Zeswegenstraat/Sprietstraat richting Lichtervelde, St.-Elooi (Rozendalestraat/Lavoordestraat) en Sint-Pietersveld (Torenweg/Bruggesteenweg).
 • Sensibiliseren EN OPVOLGEN routes zwaar verkeer.
 • Met behulp van camera’s en trajectcontrole verbieden van het niet-lokale zwaar verkeer in de bebouwde kommen.
 • Overleggen met het agentschap wegen en verkeer om verkeersonveilige punten weg te werken.
 • Opstarten project verkeersveilige doortocht Zwevezele: Bruggestraat, Lichterveldestraat en Tramstraat i.s.m. AWV en Aquafin.
 • Vernieuwen van de centrumstraten in de schoolomgeving: Pastoor Termotestraat, Zandbergstraat, Nieuwstraat n.a.v. nieuwbouwproject Centrumschool.
 • Verkeersveiliger heraanleggen schoolomgevingen op Wildenburg, St.-Jan, Centrumschool, de Regenboog en St.-Elooi.
 • Veiliger maken schoolroutedoorsteek doorheen nieuw Sint-Anna woonerfproject zorgt voor veiligere verbinding tussen sportcentrum en school met verkeerslichten bij oversteek Beernemstraat.
 • Borstelen voet- en fietspaden in functie van vrijhouden van onkruid en verwijderen steenslag en afvalresten.
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit van en naar het werk.
 • Inventariseren, evalueren en uitbouwen fietsenstallingen over de ganse gemeente.
 • Inzetten op aanleggen trage wegen en toegankelijke voetpaden.
 • Versterken basismobiliteit openbaar vervoer van De Lijn naar steden, treinstations én tussen hoofddorpen en woonkernen onderling in kader van opmaak Vervoersregioplan.

 

Wonen en omgeving

Aangepakt/tot nu toe

 • Doelstelling 2020 al bereikt voor bijkomende sociale huurwoningen en sociale kavels en koopwoningen.
 • Uitrollen van woonzorgondersteuning via Sociaal Huis, Woonwinkel en welzijnsdiensten.
 • Verwaarlozen en overbewonen tegengaan door woonkwaliteitscontrole.
 • Stimuleren van renovatie en aanpassingswerken en toeleiden naar huisvestings- en energiepremies.

To do/de toekomst brengt

 • Voorzien van een groene renovatiepremie om huurwoningen energiezuiniger te maken.
 • Nieuwe gemeentelijke renovatiepremies voor energiebesparende maatregelen.
 • Realiseren van plannen voor 80-tal nieuwe sociale wooneenheden onder andere in Tramstraat, Schoolstraat, Waldreef en Eikenstraat in functie van behoeften alleenstaanden en gezinnen.
 • Via vormgeving, leefbaarheid, groen en parkeerbeleid de beschikbare ruimte kwalitatief en leefbaar invullen.
 • Zorgen voor voldoende, verscheiden en betaalbaar woonaanbod.
 • Stimuleren van bouwtechnische voorzieningen voor zorgwonen.
 • Open staan voor nieuwe woonvormen zoals groepswonen.
 • Verplaatsingen met De Lijn binnen de gemeente op woensdag en zondag zijn gratis in functie van bezoeken.

 

Klimaatagenda

Aangepakt/tot nu toe

 • Bevorderen van milieuvriendelijke economie.
 • Ondersteunen sensibiliseringsacties van verenigingen: bv. Mirom, natuur- en socio-culturele verenigingen …
 • Mee uitdragen nieuwe technologieën i.v.m. duurzame energie: laadpalen, warmtekrachtkoppeling ...
 • Kansen geven aan duurzame milieuvriendelijke producten.
 • Opnemen voorbeeldfunctie inzake investeren in duurzame gebouwen: bouwmaterialen, energiezuinigheid, alternatieve energiebronnen … bv. zonneboiler en zonnepanelen in sportvoorzieningen, grondwaterwarmtewisselaar in woonzorgcentrum.
 • Opmaak programma voor vervanging van gemeentelijk wagenpark door elektrische en met gas aangedreven voertuigen.
 • Stimuleren fietsgebruik van eigen personeel voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.
 • Opmaak energiezorgplan met langetermijnvisie voor duurzame en energiezuinige openbare gebouwen.
 • Ontwikkelen van CO2 -neutrale bedrijventerreinen op Verrekijker en Flandria.
 • Aanbieden van een gratis renovatie-advies ter bevordering van groene maatregelen in woningen via vzw BAS.
 • Ondersteunen groepsaankoop zonnepanelen.

To do/de toekomst brengt

 • Realiseren van de klimaatdoelstellingen 2030 met gemeente, inwoners én bedrijven om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan.
 • Ondernemen van acties door in te zetten op energiebesparing en door gebruik en productie van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen.
 • Maximaal vervangen van fossiele energie door klimaat neutrale toepassingen , via het inzetten op minder en composteerbare verpakkingen, zonnepanelen, warmterecuperatie, warmtepompen, windmolens op passende plaatsen...
 • Bevorderen gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen.
 • Opstarten project deelauto’s en verder uitrollen plaatsing laadpalen elektrische wagens.
 • Stimuleren van hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater.
 • Opstarten coöperatieve projecten rond hernieuwbare energie.
 • Uitrollen van een duurzaam investerings- en vervangingsprogramma naar openbare LED-verlichting.

 

2/ Vrijetijd

 

Cultuur, bibliotheek, erfgoed, crea en academies.

Aangepakt/tot nu toe

 • Organiseren van digitaal reserveren en verlengen van ontleningen in de bib.
 • Plaatsen van boekenkastjes.
 • Uitvoeren behoefte- en locatieonderzoek vrijetijdscentrum Wingene in afstemming met verenigingen.
 • Mee inschakelen kerkgebouwen als locatie voor culturele activiteiten.
 • Besteden extra aandacht aan 11 novembervieringen in functie van 100 jaar ‘14 – ’18.
 • Gebruiken voormalig St.-Amandusrusthuis voor erfgoed, heemkunde en lokale verenigingen.
 • Digitale leeszaal gemeentelijk bevolkingsarchief.
 • Programmeren gevarieerd cultuuraanbod in samenwerking met lokale organisatoren.
 • Renoveren van de oudste woning de Kaplote tot erfgoedhuis.
 • Opstarten van de techniekacademie voor leerlingen basisonderwijs.

To do/de toekomst brengt

 • Huisvesten van muziek-, kunst- en techniekacademies in de basisscholen.
 • Uitbouwen lokaal aanbod cursussen voor volwassenen o.a. via Geselle en i.s.m. verenigingen.
 • Bouwen nieuw vrijetijdscentrum als ontmoetingsplaats met theaterzaal, bib met leeszaal. Vergader- en crearuimtes geïntegreerd in het parochiaal centrum met cultuurplein.
 • Uitbouwen van de Kaplote tot lokaal erfgoedhuis met educatieve projecten.
 • Inzetten op integratieacties voor alhier wonende en werkende niet-Belgen.
 • Online reservatiesysteem voor feestmateriaal, gebouwen en terreinen.

 

Jeugd en vakantiewerking

Aangepakt/tot nu toe

 • Aanleggen van wijkspeelpleinen en een volwaardig speelplein op elk sportcentrum met aandacht voor avontuurlijk spel.
 • Organiseren speelpleinwerking Pret Kadet, Grabbelpas, buitenspeeldag …
 • Aanleggen skatepark bij sportcentrum Zwevezele.
 • Huisvesten jeugdhuis De Hobbit op nieuwe locatie.
 • Uitkeren investeringssubsidies voor renoveren jeugdlokalen.

To do/de toekomst brengt

 • Verder ondersteunen van lokale jeugdbewegingen en jeugdhuizen inzake infrastructurele, administratieve, culturele en educatieve noden en voorzieningen.
 • Aanwerven jeugdcoach om jeugd en jeugdwerking concreet te ondersteunen, ook rond preventie.
 • Verder uitbouwen van netwerk wijkspeelpleinen bij wijken en woonzorgcentra.
 • Voorzien van ruimer activiteitenaanbod voor 12- tot 18-jarigen.
 • Opzetten preventie-initiatieven inzake overdadig middelengebruik en verslaving aan drugs en alcohol.

 

Sport en recreatie

Aangepakt/tot nu toe

 • Aanbieden van diverse en vernieuwende sportactiviteiten, sportopleidingen en betoelagen van jeugdopleidingen.
 • Uitbreiden petanquebanen en toeristische en recreatieve routes en plaatsen (Callewaertsbos, Scheepsput..)
 • Ondersteunen van diverse sportclubs en sportevenementen.
 • Toevoegen diverse kleine speeltoestellen op sportparken en in de wijken.
 • Aanleggen sportpark en skatepark, renoveren en uitbreiden sporthal Zwevezele.

To do/de toekomst brengt

 • Beschikbaar stellen van gronden voor bouwen boksclub door Delfine Persoon op sportpark Zwevezele en voor uitbreiden van tennisvelden door tennisclub Aquila.
 • Vernieuwen hoek met recreatieve baden in de Alk.
 • Inzetten op toegankelijke sport voor iedereen in overleg met clubs.
 • Voorzien van passende terreinen voor buitensport.

 

3/ Welzijn, burger en veiligheidszorg

 

Sociale bijstand, budgetbegeleiding, armoede en preventie

Aangepakt/tot nu toe

 • Versterken van vrijwilligersbeleid rond zorg en mantelzorgers. Hen waarderen, erkennen en werven.
 • Integratie gemeente en OCMW met gezamenlijke aansturing welzijnsdiensten en gemeenschappelijke ondersteunende diensten.
 • Opstarten woonzorgnetwerk met vrijwilligers en thuiszorgdiensten.
 • Opzetten van integrale aanpak van welzijnsdossiers door het laten samenwerken van OCMW, politie en welzijnsdiensten.
 • Inzetten van brugfiguren tussen scholen en ouders, i.s.m. CLB, in functie van probleemdetectie en preventie.
 • Opstarten van huiswerkbegeleiding.
 • Uitbouwen van welzijnsloket in beide deelgemeenten.

 

To do/de toekomst brengt

 • Samenwerken voor vervoer op maat van zorgvragers.
 • Uitgaan van de eigen kracht van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving te laten participeren.
 • Vertrouwen geven aan zorgvragers, professionals en zorgvrijwilligers.
 • Uitwerken van een lokaal preventiebeleid i.s.m. de gespecialiseerde welzijns- en gezondheidsdiensten.
 • Kansen bieden aan sociale projecten die plattelandsarmoede bestrijden zoals bijvoorbeeld een moedergroepje, boeren op een kruispunt ...
 • Inzetten op begeleiding doelgroepen voor tewerkstelling in sociale economie bedrijven.

 

Thuiszorg, lokale dienstencentra en woonzorgcentra

Aangepakt/tot nu toe

 • Maximaal betrekken senioren bij actieve samenleving.
 • Mee investeren in de nieuwe woonzorgcentra Amphora en Maria ter Ruste.
 • Opstarten van een dagverzorgingscentrum en uitbreiden kortverblijven in woonzorgcentra.
 • Ondersteunen van het netwerk van thuiszorgdiensten en zorg op maat om het thuis wonen maximaal te bevorderen.
 • Opstarten werking lokale dienstencentra Geselle in beide deelgemeenten.
 • Realiseren van aangepaste bejaardenhuisvesting: via premies voor woningaanpassing en het aanbod van bejaarden- en assistentiewoningen.
 • Bevorderen van initiatieven van seniorenverenigingen inzake veiligheid, sport, culturele en recreatieve programma’s: pc-lessen, West-Vlaamse seniorensportdag, Elke stap/trap telt, Jong-Outprojecten …
 • Uitbouwen vrijwilligersnetwerk Geselle voor bezoekjes aan +85-jarigen.
 • Samen met de seniorenraad en de brandweer inzetten op brandveilige seniorenwoningen.

To do/de toekomst brengt

 • Ontwikkelen van woningen met extra zorg bij de woonzorgcentra.
 • Inzetten lokaal dienstencentrum om vereenzaming tegen te gaan.
 • Levenslang thuis met als vangnet het woonzorgcentrum.
 • Zorgen voor bijkomende serviceflats met dienstverlening i.s.m. woonzorgcentra en sociale huisvestingsmaatschappijen en privépartners.
 • Thuiszorg op maat uitbreiden en toegankelijker maken.
 • Op maat ondersteunen van inwoners die hun zelfstandigheid niet zelf kunnen realiseren.
 • Uitbreiding werking Geselle in woonzorgcentrum Maria ter Ruste.
 • Opstarten mantelzorgacademie voor zorgvrijwilligers en mantelzorgers.

 

Opvoedingsondersteuning en kinderopvang

Aangepakt/tot nu toe

 • Afstemmen werking school, voor- en naschoolse opvang, en vakantieactiviteiten.
 • Realiseren kwaliteitsvolle kinderopvang in de diverse leeftijdscategorieën.
 • Verhogen gemeentelijke financiële ondersteuning onthaalouders en opvanginitiatieven 0-3 jaar.
 • Voorbereiden opstart intergemeentelijk Huis van het Kind samen met Kind en Preventie.

To do/de toekomst brengt

 • Realiseren nieuwbouwproject gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO) in kleuterschool De Vlieger en in Centrumschool.
 • Integreren nieuwbouw Kinderdagverblijf ‘t Mezennestje in nieuwbouwproject Centrumschool.
 • Uitbouwen Huis van het Kind in functie van gezondheids-, psychosociale en opvoedingsondersteuning.
 • Samenwerken rond welzijn, vrije tijd, cultuur en jeugd bevorderen.

 

Goed gevoel thuis, veilig op straat

Aangepakt/tot nu toe

 • Inzetten wijkpolitie inzake veiligheid en welzijn via begeleiden en handhaven.
 • Plaatsen (mobiele) camera’s met onder andere nummerplaatherkenning voor inbraakpreventie.
 • Uitvoeren preventieve controles voor handhaven 30, 50 en 70 km/u.
 • Verankeren sterke lokale brandweer in beide deelgemeenten binnen Hulpverleningszone Midwest.
 • Opvolgen anti-inbraakplan met preventief en controlerend luik.
 • Opvolgen verkeersveiligheid: snelheid, parkeren, veilige (verlichte) (fiets)oversteekplaatsen ...
 • Vertragen en ontraden doorgaand vrachtverkeer in de centra en alternatieve routes uittekenen.
 • Verder uitbouwen voet- en fietsdoorsteken voor zwakke weggebruiker.
 • Instandhouden en stimuleren van sociale controle en verantwoordelijkheidszin.
 • Plaatsen camerabewaking waar normaal veiligheidstoezicht faalt.
 • Aanleggen fietspaden: Brugge-Kortrijk vanaf P. Goethalsstraat tot Schoolstraat en deel Ruiseledesteenweg.
 • Ondertekenen van charter gendervriendelijke gemeente.
 • Inzetten op gelijke kansenbeleid voor iedereen.

To do/de toekomst brengt

 • Versterken lokale gemeenschapszin met eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden voor veilige, nette straat, buurt en gemeente.
 • Uitbreiden gemeentelijke diensten om te werken aan nette buurt.
 • Investeren in verzorgd groen. Toenemend openbaar terrein vergt groeiende capaciteit.
 • Ondersteunen specifieke jeugd- en preventieprojecten inzake drugs- en verslavingsbeleid.
 • Vertragen en ontraden doorgaand vrachtverkeer in de centra via opleggen van alternatieve routes.
 • Optimaliseren van Buurtinformatienetwerk met inzet van sociale media.
 • Streven naar buurtgerichte nabijheidspolitie en sociale verantwoordelijkheidszin.
 • Organiseren wijkinformatiebijeenkomsten met bewoners en wijkagenten.
 • Verder inzetten en uitbreiden mobiel cameratoezicht.

 

4/ Algemeen bestuur en dienstverlening

 

Samenwerken loont

Aangepakt/tot nu toe

 • Samenwerken met andere overheden en private partners om efficiënt te werken, geld te besparen of financiële middelen binnen te halen.
 • Combineren van degelijke dossiervoorbereiding door onze administratie met politieke contacten die resulteren in subsidies voor belangrijke investeringen.
 • Aantrekken middelen van andere overheden zoals Europa, Vlaanderen, provincie, en samenwerken met partners als Midwestoverleg gemeenten, Resoc , Mandeelbeek, Vivendo, WVI … We realiseerden hierdoor onder andere ‘commerciële inspiratie voor winkeliers’, schoolbussen en woonzorgondersteuning, afvalwaterzuivering, fietspaden, groenaanleg Hille , uitbreiden bedrijventerreinen, Woonzorg- en Mobiel Dienstencentrum Geselle, energiebesparende maatregelen de Alk, sociale woningen, delen van gespecialiseerd personeel ...
 • Samenwerken met onze scholen voor bouwprojecten, kinderopvang, schoolvervoer, aanleg schoolomgeving, speelvoorzieningen, gebruik sportinfrastructuur, aanbod cultuurprogrammatie, brugfiguren …
 • Samenwerken met Amphora en Maria ter Ruste voor nieuwe woonzorgcentra en dienstencentra Geselle.
 • Samenwerken met jeugdverenigingen en lokale kinderopvanginitiatieven – inzake betoelagen infrastructuur en werking.
 • In de periode 2012 – 2017 investeerde de gemeente 26,6 miljoen euro of een gemiddelde van 4,4 miljoen euro per jaar; 84,2 % met eigen gemeentelijke middelen en 15,8% met toelagen van andere overheden, 0 % met leningen.
 • De leninglast daalde van 19 miljoen in 2001 tot 10,5 miljoen in 2017 of een zeer lage 740 euro per inwoner. Ter vergelijking: de privéschuld bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 23.000 euro.
 • Doorlichten van dienstverleningsmodel gemeentelijke diensten met het oog op efficiëntere en meer digitale dienstverlening.
 • Noord-Zuid: ondersteunen projecten waarin Wingense missionarissen actief zijn (bv. Bayaka), derdepeilerprojecten, Lokandu

To do/de toekomst brengt

 • Verder stabiele belastingen op het niveau van vergelijkbare gemeenten met gelijke dienstverlening.
 • Op een duidelijke, bevattelijke manier inzicht geven in alles wat bestuur en beleid aanbelangt via bijvoorbeeld www.jegemeentetelt.be
 • Verder samenwerken met Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, VMM en Provincie inzake wegenis- en rioleringsprojecten en fietspaden Beernemsteenweg, Zeswegestraat, Lichterveldestraat, doortocht Bruggestraat-Tramstraat, Ruiseledesteenweg, St.-Elooi …
 • Herorganiseren van de gemeentelijke dienstverlening vanuit een meer vraaggestuurde en burgergerichte benadering met maximale online informatieverschaffing en documentenafhandeling.
 • Uitbouwen van dienstverlening met snelbalie, efficiënte loketten, gesprekruimtes en maximaal afleveren van documenten en diensten via digitale weg.
 • Laatavondopening gemeentehuis.
 • Ter beschikkingstellen van budgetten voor gemeenschapsgerichte initiatieven aan wijkcomités en bewonersplatformen.

 

Communicatie en participatie

Aangepakt/tot nu toe

 • Vernieuwen van de gemeentelijke huisstijl , website met digitaal loket en .Infokrant
 • Plaatsen van digiborden met lokale info over activiteiten in beide centra
 • Overleggen met bewoners en wijken naar aanleiding van infrastructuurprojecten: Bewonersplatform Sint-Jan, Klankbordgroep Hille, informatievergaderingen, bewonersbrieven, contacten met wijkcomités, … want luisteren werkt.
 • Inzetten gemeentelijke ondersteuning bij grote evenementen van verenigingen.

To do/Toekomst brengt

 • Verhogen en beter verspreiden van digitale informatie over voorzieningen en projecten via website, digitale borden, sociale media en verkregen gsm-nummers van bewoners.
 • Organiseren van regelmatige overlegmomenten met wijken.
 • Realiseren en beheren van eigen wijkprojecten met gemeentelijke ondersteuning mogelijk maken en stimuleren.
 • Inschakelen van nieuwe kanalen en methodieken om te informeren en participatie te stimuleren.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.